Přihlaste se nebo se zaregistrujte a získejte slevy na náš sortiment - více zde.
Registrace je bezplatná, k ničemu vás nezavazuje a zabere Vám pár vteřin.

Reklamační řád

Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tento reklamační řád byl přijat dne 01.03.2017.

II. Odpovědnost prodávajícího za vady

1. Prodávající odpovídá za vady v rozsahu dle platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

2. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech

- vada byla způsobena kupujícím,

- vada vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením,

- vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

- je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

- jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

- vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

III. Uplatnění reklamace

1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v kterékoliv jeho provozovně, v níž je s ohledem na prodávaný sortiment přijetí reklamace možné, případně v sídle prodávajícího. Prodávající zajistí přítomnost zaměstnance pověřeného přijímáním reklamací po celou provozní dobu provozovny. Reklamace může být uplatněna rovněž u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na dokladu o koupi (účtence) či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším. Kupující je povinen na své vlastní náklady doručit prodávajícímu reklamované zboží k posouzení oprávněnosti reklamace a jejímu vyřízení.

2. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo reklamaci uplatnit, zejména doložit koupi zboží a její datum, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

3. Při uplatnění reklamace je kupující povinen sdělit prodávajícímu:

a. jméno, příjmení a adresu Kupujícího,

b. číslo objednávky (účetního dokladu) a datum nákupu,

c. specifikaci uplatňované vady tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou,

d. skutečnosti rozhodné pro posouzení včasnosti uplatnění vady zboží,

e. nárok uplatňovaný Kupujícím z této vady.

4. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, pro kterou mu byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

IV. Lhůta pro uplatnění reklamace

1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, zkrácení lhůty v takovém případě vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vadného plnění u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec zákonných povinností.

2. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

3. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

4. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

V. Vyřízení reklamace

1. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

VI. Náklady reklamace a řešení sporů

1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

2. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: http://adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online zřízenou Evropskou komisí a dostupnou na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.